Project progress: Bach Viet Apartment Complex – Bac Giang to 12/10/2018

To 12/10/2018 project: Bach Viet Apartment Complex Areca Garden – Bac Giang progress as requested by the Owner.

Specifically:

Đã thi công xong tầng mẫu và căn hộ mẫu (tầng 4)
1. Tiến độ phần thân thô: Đã thi công cong 18/22 tầng. Dự kiến 10/11/18 thi công xong sàn mái tầng 22. (Vượt tiến độ đề ra 10 ngày).
2. Tiến độ phần xây: Đã xây đến tầng 15 (Đạt tiến độ)
3. Tiến độ trát ngoài: Đã trát xong T1-T11 (Vượt tiến độ 15 ngày)
4. Tiến độ trát trong: Đã trát đến tầng 8 (Đạt)
5. Tiến độ ốp lát: Đã thi công đến tầng 7 (Đạt)
6. Tiến độ M&E: Đã thi công đến tầng 11 (Đạt)
7. Tiến độ Pccc: Đã thi công đến tầng 6 (Đạt)
Some pictures of the site

Bài viết khác