Danh mục: Giới thiệu

Lịch sử công ty

Công ty Cổ phần CONINCO 3C được hình thành và phát triển từ nền tảng là Trung tâm Quản lý

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: Ông Trần Việt Cường: Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Ông Ngô Kỷ Dương:  Thành viên HĐQT-