Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị:

Ông Trần Việt Cường: Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc
Ông Ngô Kỷ Dương:  Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc
Ông Cao Tuấn Anh:  Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Lương Bình:  Thành viên HĐQT
Bà Hồ Thị Hà: Thành viên HĐQT

Bài viết khác