Khảo sát đo đạc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và khoan khảo sát địa chất dự án: Đầu tư xây dựng Khu Tái Định Cư Gia Minh phục vụ giải phóng mặt bằng XD hợp phần quản lý chất thải rắn thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng

Dự án có quy mô 13 ha, là dự án hỗn hợp bao gồm xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và các công trình dân dụng

Dự án khác

Dự án: Nâng cấp Trụ sở UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội có diện tích rộng 2 ha. Dự án bao gồm cải tạo chỉnh tranh các công trình hiện có và xây dựng mới 01 nhà làm việc 2 tầng.
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Đo đạc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà làm việc 2 tầng.

Dự án xây dựng hệ thống mỏ kè và cải tạo nâng cấp đường cứu hộ PCLB tuyến đe biển huyện Giao Thủy thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đê kè Công Đoàn- Đồng Hiệu đoạn K28+000 và 8 mỏ kè Đông cống Thanh Niên thuộc tuyến đê biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư: Ban quản lý XD Nông Nghiệp và PTNT Nam Định
Chủ trì: KS Lê Minh Sỹ