Thẩm tra BVTC: Trụ sở làm việc các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Địa điểm xây dựng: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Văn phòng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì: KS Trịnh Minh Đức