Viện Kinh tế Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Xây dựng) – Chiều 9/1, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ông Trần Hồng Mai viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Viện. Theo như báo cáo thì trong năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.


Ông Trần Hồng Mai phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2016, Viện đã hoàn thành soạn thảo, báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Đề án và trình Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư (trong đó 08 Thông tư đã được ban hành). Viện đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2016/QH13. Để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước thị trường ngành Xây dựng của lãnh đạo Bộ, Viện đã soạn thảo 19 báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng năm 2016 theo từng quý, 6 tháng và cả năm. Ngoài ra, Viện đã soạn thảo và trình Bộ 03 tập Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật với 745 chỉ tiêu cụ thể gồm: Chỉ số giá xây dựng quốc gia từng quý theo Quyết định số 43/2010/TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ với 128 chỉ tiêu; Chỉ số giá bất động sản quốc gia với 21 chỉ tiêu; Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình với 596 chỉ tiêu. Hoàn thành việc soạn thảo và công bố theo nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao Tài liệu hướng dẫn xác định tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải đô thị; xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công-tư (PPP). Viện đã trình Bộ Xây dựng 08 tập Định mức kinh tế – kỹ thuật với trên 1.000 danh mục công tác phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong chương trình nghiên cứu khoa học năm 2016, Viện Kinh tế Xây dựng triển khai thực hiện 09 đề tài khoa học công nghệ (trong đó có 04 đề tài chuyển tiếp từ năm 2015), 02 dự án sự nghiệp kinh tế, 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hoá trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố.

Cũng trong năm qua, Viện và Phân viện đã hoàn thành kết quả nghiên cứu và báo cáo nghiệm thu cấp Bộ: 03 dự án sự nghiệp kinh tế; 05 đề tài khoa học công nghệ; 01 nhiệm vụ môi trường và 13 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 05 dự án sự nghiệp kinh tế, 01 nhiệm vụ môi trường và 08 đề tài khoa học công nghệ. Để chuẩn bị chương trình nghiên cứu cho năm tiếp theo, Viện đã xây dựng đề cương thông qua lãnh đạo Bộ đăng ký 18 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 02 dự án sự nghiệp kinh tế và 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để thực hiện trong kế hoạch năm 2017, trong đó đến thời điểm hiện tại Bộ đã phê duyệt danh mục 09 đề tài khoa học công nghệ thực hiện trong năm 2017.

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2017 Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào ba nhóm nội dung chính đó là: Triển khai nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước hoàn thiện các công cụ pháp lý làm cơ sở để BIM được triển khai tại Việt Nam đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường. Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng một số Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực Kinh tế, Hạ tầng, Kỹ thuật đô thị và Phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 2017-2021. Trên cơ sở đó chương trình nghiên cứu khoa học của Viện năm 2017 được thực hiện thông qua việc thực hiện các đề tài Khoa học công nghệ; Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các Dự án sự nghiệp kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, Viện đã hoàn thành việc xây dựng thuyết minh và dự toán của 09 đề tài khoa học đã được phê duyệt danh mục thực hiện trong năm 2017, hoàn thành việc xây dựng thuyết minh, dự toán của 02 dự án sự nghiệp kinh tế, 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đăng ký thực hiện từ năm 2017.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Viện dự kiến tổ chức một số buổi tọa đàm trao đổi những vấn đề chuyên môn trong thực tế phát sinh cần giải quyết; những vấn đề nghiên cứu mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của Viện trong giai đoạn trung hạn làm cơ sở xác định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng đưa ra các yếu kiến đóng góp về những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Viện cũng như chương trình kế hoạch công tác năm 2017 của Viện Kinh tế Xây dựng.

Có thể nhận thấy rằng trong năm 2017 tới đây khối lượng nhiệm vụ công tác của Viện Kinh tế Xây dựng rất lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016, được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Cục, Vụ của Bộ và các đơn vị khác có liên quan, chắc rằng Viện Kinh tế xây dựng sẽ hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017.

Tuyết Hạnh – Thành Luân

(Nguồn : baoxaydung.com.vn)

Bài viết khác